Retssagsbehandling

Retssagsbehandling udgør en stor del af arbejdet for de alment praktiserende advokater, hvilket også er tilfældet for Andersen & Svendsen advokater.

Retssagsbehandlingen består ikke alene i møde for retter m.m., men tillige i vurdering af sagernes karakter og forventelige udfald.

 

Førelse af retssager er forbundet med store omkostninger for alle sagens parter og vi søger derfor inden selve retssagens opstart, at finde forligsmæssige løsninger af sagerne og løse disse i mindelighed til fordel for klienterne med den dermed forbundne minimering af sagens omkostninger til følge.

 

Hvis den forligsmæssige løsning ikke kan nås, må sagerne imidlertid overlades til retternes afgørelse.

 

Retssager føres typisk ved byretten på det sted, hvor den sagsøgte bor. Enkelte sager kan startes ved landsretten, men landsretten fungerer oftest som mulig ankeinstans for byrettens afgørelser.

 

Retssagsbehandlingen har Andersen & Svendsen advokater stor erfaring med og møder jævnligt for retterne, administrative nævn og voldgiftsretter for både erhvervsklienter og private.

 

Kontorerne beskræftiger advokater med møderet for alle danske retter, herunder Højesteret.

Til forside
Torvet 4B, 1., 3300 Frederiksværk | Tlf: 47 76 00 90 | Fax: 47 76 00 96 | E-mail: advokat@j-andersen.dk