Forbrugerinformation​

​Advokaterne hos Andersen & Svendsen advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet.

Andersen & Svendsen advokater er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed. 

Alle advokater hos Andersen & Svendsen advokater er omfattet af firmaets advokatansvarsforsikring og garantiordning efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikring incl. garanti er tegnet i HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Tyskland, India kaj 6, 1., 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Andersen & Svendsen advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Andersen & Svendsen advokater har samleklientbankkonti i Danske Bank A/S og i Handelsbanken, Filial af Svenska Handelsbanken AB (PUBL), Sverige.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Andersen & Svendsen Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og /eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.​

Advokaterne hos Andersen & Svendsen advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Klage over advokaters adfærd eller tvist vedrørende det opkrævede salær kan indbringes for Advokatnævnet ved at rette henvendelse til Advokatnævnets sekretariat.

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28, 4. sal
1306 København K
Telefon: 33 96 97 97
www. advokatnævnet.dk

Virksomhedsinfo

Andersen & Svendsen advokater

CVR: 21263982

Kontaktinfo

Telefon: 47 76 00 90

E-mail:​ advokat@j-andersen.dk

Banker

Danske Bank reg. 3572 3572406911

Handelsbanken reg. 6301 1605747