Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for den rådgivning og de ydelser, Andersen& Svendsen advokater leverer til klienten, med mindre andet er aftalt skriftligt. Ved kolliderende standardvilkår har nærværende vilkår forrang.

1. Indledning af samarbejde

Den juridiske rådgivning og omfang af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser aftales løbende. Det påhviler klienten løbende at holde os orienteret om ændringer i de oplysninger, der er lagt til grund for opgavens udførelse.

2. Udførelse af opgaven

Opgaven udføres i overensstemmelse med gældende ret, herunder retsplejelovens regler og Advokatsamfundets regler.

Vi er undergivet reglerne i loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge (Hvidvaskloven), og vi skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienten efter de herom gældende regler.

Korrespondance og bilag opbevares dels i elektronisk form, dels i fysisk form.

Klienten erhverver de nødvendige rettigheder til at anvende det materiale, som vi leverer til klienten i forbindelse med sagen, men vi har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

3. Salær, fakturering og betalingsbetingelser

Vi fastsætter salæret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder medgået tid og arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af vore ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Klienten vil efter anmodning blive orienteret om salærets størrelse eller måden, hvorpå salæret beregnes. I forbrugerforhold modtager klienten oplysninger om salæret inden arbejde med sagen starter.

Hvis en opgave afbrydes, før den er fuldført p.g.a forhold, der ikke kan tilskrives os, beregnes salær for udført arbejde, ligesom afholdte udlæg skal refunderes. Dette gælder også i de tilfælde, hvor opgavens afbrydelse sker på vor anbefaling.

Ud af salæret betales alle opgaverelaterede omkostninger og udlæg af klienten, herunder afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter.

Normalt fakturerer vi kvartalsvis bagud. Vi forbeholder os at opkræve a conto beløb til sikkerhed for omkostninger f.eks. tinglysnings- og retsafgifter og honorar til skønsmænd og salær. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage kontant. Renter og rykkergebyr beregnes efter rentelovens bestemmelser.

4. Klientmidler

Alle modtagne klientmidler forvaltes efter gældende ret og Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonto. Hvidvaskloven pålægger os på forespørgsel at give oplysninger til kontoførende pengeinstitut om klientmidlers reelle ejer.

Opmærksomheden henledes på, at der fra 1. juni 2015 er indført ændrede regler om dækning af indskud i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 € som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonto, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at klienten potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis klienten både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan klienten kun få dækket i alt 100000 € via garantifonden. Andersen & Svendsen advokater påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts konkurs.

Andersen & Svendsen Advokater har Danske Bank A/S som hovedbankforbindelse, og medmindre andet meddeles, vil betroede midler blive indsat på klientkonto i Danske Bank.

5. Fortrolighed

Vi behandler alle oplysninger modtaget af eller om klienten fortroligt. Alle medarbejdere er underlagt en udvidet tavshedspligt, og vi har sikkerhedsprocedurer for håndtering af fortroligt materiale.

Kommunikation

Medmindre andet aftales, vil en del af kommunikationen med klienten, herunder fortrolig kommunikation, ske pr. e-mail. Som følge af evt. manglende kryptering kan denne kommunikation være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til andres kundskab.

6. Persondatabehandling og arkivering

Vi skal træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om fysiske personer hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Vi skal på klientens anmodning og mod dækning af de dermed forbundne omkostninger give klienten tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan sikre og påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet, herunder give mulighed for og bidrage til revisioner, og vi skal mod omkostningsdækning bistå klienten med at opfylde dennes persondatabeskyttelsesforpligtelser. Efter klientens valg og mod dækning af de dermed forbundne omkostninger, sletter eller tilbageleverer vi alle modtagne personoplysninger, når vi ikke længere er forpligtet til at bevare disse. Tilsvarende gælder for vore underleverandører.

Arkivering

Som hovedregel opbevarer vi alle sagsakter i fem år regnet fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning.

7. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Vi er ansvarsforsikret incl. garanti i et anerkendt forsikringsselskab – HDI Danmark. Se nærmere oplysninger på vor hjemmeside.

Ansvaret for den leverede rådgivning od udført arbejde er for såvel Andersen & Svendsen advokater som dets indehaver og medarbejdere beløbsmæssigt begrænset til det beløb, der dækkes af selskabets advokatansvarsforsikring. Den aktuelle dækningssum kan oplyses på forlangende.

Andersen & Svendsen advokater og dets indehaver og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. Andersen & Svendsen advokater og dets indehaver og medarbejderes hæfter ikke for aktuelle fejl begået af rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom Andersen & Svendsen advokater og dets indehaver og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

8. Lovvalg og værneting

Vor rådgivning og andre ydelser samt disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Hvis konflikt ikke kan løses mindeligt, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved de danske domstole. Sag skal anlægges ved Andersen & Svendsen advokaters værneting.

Sag om betalingsmisligholdelse kan anlægges ved klientens hjemting.

9. Klagenævn

Klienten kan klage over en advokats adfærd eller salær til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 4. sal, 1306 København K. Se evt.: www.advokatnævnet.dk. Klage over bobestyrerhonorar indbringes for skifteretten.

10. www.andersensvendsen.dk

Alle klienter opfordres til at gøre sig bekendt med informationer på vor hjemmeside.​

Virksomhedsinfo

Andersen & Svendsen advokater

CVR: 21263982

Kontaktinfo

Telefon: 47 76 00 90

E-mail:​ advokat@j-andersen.dk

Banker

Danske Bank reg. 3572 3572406911

Handelsbanken reg. 6301 1605747